Diogelwch ar y we / Web Safety

E-Ddiogelwch

Rydym yn cymeryd E-Ddiogelwch o ddifri yn Ysgol Gynradd Llandudoch ac yn awyddus iawn i sicrhau bod ein disgyblion a rhieni yn ymwybodol o ganllawiau E-Ddiogelwch effeithiol. Mae’r defnydd o TGCh a’r rhyngrwyd yn rhywbeth bob dydd yn ein hysgol ac yn hanfodol ar gyfer addysg pob blentyn.

Amcanion yr ysgol

  • y bydd pobl ifanc yn ddefnyddwyr cyfrifol ac yn ddiogel pan fyddant yn defnyddio’r rhyngrwyd a thechnolegau cyfathrebu eraill at ddefnydd addysgol a phersonol.
  • bod systemau TGCh yr ysgol a defnyddwyr wedi’u diogelu rhag camddefnydd damweiniol neu fwriadol a allai beryglu diogelwch systemau a defnyddwyr.
  • bydd yr ysgol yn ceisio sicrhau y bydd mynediad da gan fyfyrwyr i TGCh er mwyn gwella eu dysgu ac yn ei dro bydd yn disgwyl i fyfyrwyr gytuno i fod yn ddefnyddwyr cyfrifol.
  • bod rhieni a gofalwyr yn ymwybodol o bwysigrwydd E-Ddiogelwch a’u bod yn ymwneud ag addysg ac arweiniad pobl ifanc o ran eu hymddygiad ar lein.

⇒ DOWNLOAD: E- SAFETY policy


E-Safety

We regard E-Safety of utmost importance at Ysgol Gynradd Llandudoch and recognise the importance of ensuring that parents and pupils are aware of effective E-Safety guidelines. The use of ICT and the internet is used on a daily basis in our school and is essential for every child’s education and general school work.

Aims of the school

  • that young people wil be responsible users and stay safe while using the internet and other communications technologies for educational and personal use.
  • that school ICT systems and users are protected from accidental or deliberate misuse that could put the security of the systems and users at risk.
  • the school will try to ensure that students will have good access to ICT to enhance their learning and will, in return, expect the students to agree to be responsible users.
  • that parents and carers are aware of the importance of E-Safety and are involved in the education and guidance of young people with regard to their on-line behaviour.

⇒ DOWNLOAD: E- SAFETY policy

We have recently become aware of a new platform children and young people are using called ‘Hollerchat’.  It is a video chat system where you are connected with a random person around the world to chat face to face. Whilst seeking some advice about this we have been made aware of a website which is quite useful. The link is:

https://www.getsafeonline.org/safeguarding-children/is-your-child-using-these-apps/

Gwybodaeth am ddiogelwch ar y we \ E- safety information

https://hwb.gov.wales/onlinesafety

http://www.schoolbeat.org