Dyddiadau’r Tymor / Term Dates

Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau Ysgol 2019-20

Tymor yr Hydref/Autumn Term

07/11/19 – Pembrokeshire Young Ambassadors Confrence at Ysgol Caer Elen.

07/11/19 – Cwis Adrannau ym Mhentref Ifan / Urdd quiz at Pentre Ifan

10/11/19 – Côr yr ysgol yn cymeryd rhan yng ngwasanaeth Sul y Cofio./ School choir will take part in the Remembrance Day Service

15/11/19 – Plant mewn Angen – Y plant i wisgo dillad lliwgar ac esgidiau ymarfer corff./ Children in Need – The children can come to school in colourful clothes and trainers.

17/11/19 – Sul yr Urdd/ Urdd Sunday

18/11/19 – Ymweliad gan PC Llewellyn/ Visit from PC Llywellyn

18/11/19 – Cyfarfodydd rhieni yn ystod yr wythnos. Bydd amserlen ar ddrws pob athro o’r 11/11/19 ymlaen./ Parent evening during this week. Timetable will be on the teachers class doors from 11/11/19 .

25/11/19 – Camau Bach – Diogelwch ar y ffordd i’r Meithrin a DerbynSmall Steps – Road Safety for Nursery and Reception

27/11/19 – Gala nofio yr Urdd / Urdd Swimming Gala.

30/11/19 – Bore Coffi gyda Ffrindiau’r Ysgol yn y Guildhall yn Aberteifi. Bydd y côr yn canu. / PTA Coffee morning at the Guildhall in Cardigan. The choir will be singing.

04/12/19 – Bydd y côr yn canu i’r henoed yn Neuadd yr Eglwys Santes Fair. / The school choir will be singing for the elderly at St Mary’s Old School Hall.

07/12/19 – Ras Sion Corn/Santa’s race

10/12/19 – Bydd y côr yn canu i’r henoed yn Neuadd y Pentref / The choir will be singing for the elderly at the Village Hall.

Cyngherddau Nadolig/ Christmas Concerts

11/12/19 – Sioe Nadolig Blynyddoedd 1,2,3,4,5 a 6 yn y nos/ Christmas show for years 1,2,3,4,5 &6 in the evening.

12/12/19 – Sioe Nadolig Blynyddoedd 1,2,3,4,5 a 6 yn y prynhawn a’r nos./ Christmas show for years 1,2,3,4,5 & 6 in the afternoon and evening.

13/12/19 – Sioe Nadolig y Meithrin a Derbyn am 10yb/ Christmas show for Nursery and Reception at 10.00 am

13/12/19 – Diwrnod Siwmper Nadolig ar gyfer Achub y plant./ Christmas Jumper Day in aid of Save the Children.

16/12/19 – Nadolig Drwy Dwll Y Clo – taith i’r plant llawn amser i gyd i Dy Ddewi./ Christmas Through the Keyhole – all full time children to visit St David’s Cathedral.

17/12/19 – Gwasanaeth Nadolig gan Gapel Mount Zion / Christmas Service taken by Mount Zion Church

17/12/19 – Parti Nadolig/Christmas Party

19/12/19 – Cinio Nadolig yr ysgol / School Christmas dinner

20/12/19 – Diwrnod olaf y tymor/Last day of term

 

 

 

 

Dyddiau Gwyliau ysgol. School Closure days