Ffrindiau’r Ysgol / PTA

Rydym yn falch iawn i’ch hysbysu bod pwyllgor newydd CRhA Ysgol Gynradd Llandudoch wedi ei benodi. Dyma felly gyfle i ni gyflwyno ein hun:

Cadeirydd: Mrs R Durdu a Mrs K Foulkes-Roberts

Trysorydd: Mrs H Martin

Ysgrifennydd: Ms J Pitt

Fel rhiant neu ofalwr eich plant rydych yn aelod awtomatig o’r CRhA. Mae’n bwyllgor sy’n berthnasol i ni gyd.Fel pwyllgor newydd, rydym yn edrych ymlaen yn arw am flwyddyn lawn arall o ddigwyddiadau cyffrous i godi arian tuag at ein ysgol Cofiwch bod croeso mawr i chi fynychu ein cyfarfodydd  i rannu eich syniadau gyda ni ac wrth gwrs yn gyfle i gymdeithasu!


We are very pleased to announce that a new committee has been appointed for Ysgol Gynradd Llandudoch PTA. So let us introduce ourselves:

Chair: Mrs R Durdu and Mrs K Foulkes-Roberts

Treasurer: Mrs H Martin

Secretary: Ms J Pitt

As a parent or guardian of our children you are automatically a member of the PTA. It’s a committee that is relevant to us all, so please join us in the challenge of raising essential funds for our school!

As a new committee we are very much looking forward to yet another full year of exciting activities to raise money. Please remember that you are welcome to attend our meetings to share your thoughts and  ideas and of course a chance to socialise and have fun!