Llyfr Dechrau Ysgol / Starting School

Y DOSBARTH MEITHRIN

Croeso i chi a’ch plentyn i ddosbarth Meithrin Llandudoch . Gobeithio y cewch flynyddoedd hapus yn ein cwmni.

Edrychwn ymlaen at gyd-weithio gyda chi er lles a datblygiad eich plentyn, a  rhannu addysg eich plentyn mewn partneriaeth  gyda  chi. Gobeithiwn y bydd y llyfryn hwn, sy’n esbonio amcanion addysg feithrin o fydd i chi.

Ymweliad â’r ysgol

Yn ystod pob tymor, a chyn i’r disgyblion newydd ddechrau yn yr Ysgol rydym yn trefnu ymweliad â’r Ysgol i’r disgyblion a’r rhieni er mwyn iddynt gael gweld dosbarthiadau’r meithrin a’r derbyn. Fe fydd hwn yn digwydd yn ystod diwrnod ysgol. Fe fydd hyn yn galluogi rhieni a disgyblion i ymgynefino â’u hysgol newydd. 

Dechrau yn y dosbarth meithrin

Mae dechrau ysgol yn brofiad arbennig iawn, a gwyddom y gall yr wythnosau cyntaf fod yn rhai anodd ac yr ydym i gyd fel staff wedi ein hyfforddi ar sut i ddelio â phlant newydd. O brofiad gwyddom os ffarwelir â’r plentyn yn ddiffwdan, hapus ac yn hyderus, fe fydd y plentyn yn debygol o ymgartrefi’n gyflym Os yw eich plentyn yn anhapus a dagreuol, mae croeso i chi gysylltu â’r ysgol yn hwyrach er mwyn cael tawelwch meddwl.

⇒ Download: Llawlyfr Meithrin-Llandudoch


THE NURSERY CLASS

We welcome you and your child to the Nursery at Ysgol Llandudoch. We hope you will have many happy years with us. We look forward to working with you to nurture your child’s development and to share the exciting partnership of your child’s education.

We hope that this booklet, which sets out the objectives of nursery education, will be of value to you.

School visit

Each term before new children start school, we arrange a visit for all the parents and new children to look around the nursery and foundation phase classes. This visit will be held during the school day. It will enable parents and children to become familiar with their new surroundings.

Starting in the nursery class

Starting school is a special occasion, and our aim as a staff, is to ensure that the transition between home and school is an enjoyable experience for you and your child. We appreciate that the first few weeks can be difficult, and all our staff are trained to deal with welcoming new children. From experience, we find that a swift, confident and happy farewell makes for a happy and confident child. If a child is unhappy and upset please feel free to contact the school later in the day for reassurance.