Cinio Ysgol / School Lunch

http://www.lunchwithlennie.co.uk/

Gwybodaeth i rieni a gwarcheidwaid plant sy’n talu am brydau ysgol.

Mae 4 dull o dalu am ginio ysgol.

  • Trwy Ddebyd Uniongyrchol
  • Ar lein ar wefan Cyngor Sir Penfro http://www.pembrokeshire.gov.uk trwy Fy nghyfrif.
  • Trwy ffonio Canolfan Gyswllt y Cyngor ar 01437764551
  • Yn bersonol mewn unrhyw un o Ganolfannau Gwasanaeth i Gwsmeriaid yn Doc Penfro, Neyland, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Abergwaun.

Bydd angen i chi nodi rhif cyfrif prydau ysgol eich plentyn gyda’r holl ddulliau talu uchod.

Am fwy o wybodaeth – Gwasanaeth Arlwyo 01437775922 neu cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

Rhoddir prydau ysgol am ddim i blant a’u rhieni yn derbyn Cymorth Incwm. Ffurflen gais ar gael o’r ysgol.

Mae’r fwydlen ar gael yn yr ysgol.


Information for parents and guardians of children who pay for school meals

There are 4 ways to pay for school dinners

  • By Direct Debit
  • Online through Pembrokeshire County Council’s website http://www.pembrokeshire.gov.uk via My Account
  • By telephoning the council’s Contact Centre 01437764551
  • In person at any of the Council’s Customer Service Centres in : Pembroke Dock, Neyland, Haverfordwest, Milford Haven, Fishguard.

You will need to quote your child’s school meal account number with all of the above payment methods.

For more information please contact Catering Services on 01437775922 or cashless.catering@pembrokeshire.gov.uk

Free school meals can only be given to children whose parents receive Income Support. Forms are available from the school office.

School dinners menu is available from the school.


STAFF Y GEGIN / KITCHEN STAFF

Mrs Jackie Morris