Dosbarth y Dwrgi

Croeso  i dudalen Dosbarth y Meithrin  a’r Derbyn.
Welcome to the Nursery and Reception Class page

dwrgi

Athrawes/TeacherMrs  Bennett

Cynorthwywraig/Teaching Assistant – Mrs Graham / Mrs Rhian Durdu

                                    2021

Lluniau Dysgu ar lein / Online learning  pictures 18/01/21

Dysgu Difyr 1

Dysgu Difyr 2  (new photos)


Dydd Iau Chwefror 11eg  /Thursday February  11th

Rydym yn dod i ddiwedd yr wythnos ac yn dod i ddiwedd cyfnod o ddysgu ar lein . Diolch o galon i chi am eich cefnogaeth a’ch amynedd. Rwyf yn disgwyl ymlaen i groesau eich plant yn ôl i’r Ysgol ar wythnos yr 22ain, mi fyddaf yn rhannu’r manylion dychwelyd gyda chi heddiw.

Cofiwch sesiwn dysgu byw yfory. Mi fydd Mrs Durdu yn ymuno gyda fi yn y sesiwn yma. Yn anffodus mae Mrs Graham yn sâl ac ni fydd yn dychwelyd i’r ysgol hyd nes ar ôl gwyliau’r Pasg. Mrs Durdu fydd cynorthwywraig y dosbarth  yr hanner tymor nesaf.

We are coming to the end of the week and the end of online learning, I would like to thank you very much for your patience and support over the last few weeks. I am looking forward to welcoming your children back to school on the week of the 22nd, details of their return to school will be shared today.

Please remember the live meeting tomorrow, it will be lovely to see the children’s faces again. Mrs Rhian Durdu will be joining me in the live session. Mrs Durdu will also be the class LSA for the next half term as Mrs Graham is on sick leave (she is getting better and will return after the Easter holidays). I would appreciate if you would inform your child of this change.

Gweithgaredau Heddiw /Today’s activities:

Darllen – Mi fedrwch ddod o hyd i lyfrau darllen Tric a Chlilc ar y wefan yma:  tricachlic.cymru/cy/llyfrau .

Reading – The ‘Tric a Chlic’ reading books are on this website: tricachlic.cymru/cy/llyfrau .

Gweithgareddau Coginio /Cooking  Activities .

Heddiw cewch gyfle i wneud roced ffrwythau  neu snac seren

Today you can make a fruit rocket or Star snack recipe.

Fruit Rockets Recipe          Star Snacks Recipe

 Cardiau  symud / Outdoor activity Cards

Ychydig o syniadau ar gyfer symud a gemau. A few ideas for movement and games.

Cardiau symud /outdoor-activity-ideas-cards-_


Dydd Mercher Chwefror 10fed / Wednesday February 10th  

Can newydd / New Song 

Dyma gan newydd am deithio i’r gofod tywyll du. Bydd angen i’r plant wrando ar y gerddoriaeth gan y byddwn yn ei chanu pan fydd pawb yn dychwelyd i’r ysgol ymhen pythefnos. This is a new song about going to outer space. Please listen to this song over and over as we will be singing and learning the words when the children return to school. Here are the words of the chorus:

Dere lan i’r gofod      (Come up to outer space)

Dere i’r gofod enfawr du   (Come to the big black outer space)

Bydd ein byd mawr ni   (Our big world)

Yn edrych mor fach (Will look so small)

Pan ddei di i’r gofod gyda ni . (When you travel to outer space with me)

 Gweithgaredd Iaith / Language Activity.

Gwrnadewch ar y stori ‘ Nol adref mewn chwinciad’/ Please listen to the story  for the last time ‘Back to earth with a bump’.

Stori Nol i’r ddaear mewn chwinciad

Dyma’r tro olaf  byddwn yn darllen y stori yma, gobeithio bod eich plant wedi mwynhau’r stori. Gweithgaredd syml sydd heddiw yn lliwio hoff ran o’r stori, mae yna groesi i’r plant ddefnyddio  un o’r taflenni isod neu dynnu llun eu hunain. This is the last time that we will read this book, I hope that your child has enjoyed it. Today a simple activity to draw /colour their favourite part of the story, the children may use the attached pictures or draw their own. 

Taflenni lliwio back-to-earth-with-a-bump-colouring-pages-english

Gweithgaredd Rhif /Number activity

Plant Derbyn –Mae angen i’r plant ymarfer ffurfio rhifau 1-10. Defnyddiwch y taflenni isod i ganolbwyntio ar y rhifau hynny mae’r plant yn cael trafferth ffurfio. Mae yna groeso I blant meithrin ymarfer ysgrifennu rhai rhifau hefyd 1-3.  Reception pupils – The children need to practice forming numbers 1-10. I have attached worksheets to enable the children to practice the numbers. You only need to practice the numbers that your child cannot form correctly. The nursery children may also practice forming some of the numbers 1-3.

Ffurfio rhifau -space-themed-number-formation-activity-booklet_

Gweithio gyda’n gilydd – gweithgaredd wythnos / Working together – week’s activity.

Gwneud roced allan o ddeunudd ail- gylchu. Making a rocket or space ship out of recycled materials.


Dydd Mawrth Chwefror  9fed / Tuesday February 9th.

Cyfarch boreol a chan hwylus / Morning greeting and a song.

Neges dydd Mawrth

 Gweithgaredd Iaith / Language Activity.

Gwrnadewch ar y stori ‘ Nol adref mewn chwinciad’/ Please listen to this story ‘Back to earth with a bump’.

Rydych wedi clywed y stori sawl gwaith erbyn hyn, ydych chi’n cofio dechrau , canol a diwedd y stori? Bydd angen i chi drefnu lluniau’r stori yn gywir. Bydd angen i’r plant lleiaf drefnu 4 llun ac yna bydd angen i’r plant hun drefnu nifer o luniau yn ôl  eu gallu.

Stori Nol i’r ddaear mewn chwinciad

You have listened to this story several times, do you remember the beginning, middle and the end of the story? Your task today is to put the pictures from the story in the correct order. How many can you sequence? (Nursery children up to 5 pictures)

Trefnu stori

Can / Song – Beth sydd yn y Fasged Siopa

Gweithgaredd Rhif /Number activity

Plant Meithrin -Bydd angen i’r plant ymarfer ysgrifennu rhifau 1-5  gan ddefnyddio paent neu cyfrwng arall.

Dosbarth Derbyn -Gweithgaredd rhifedd heddiw yn  ffocysu ar  y sgil o weithio allan un yn llai. Roedd disgyblion wedi cael anhawster gyda’r sgil yma cyn y cyfnod clo , felly mi fuaswn y gwerthfawrogi os allech dreulio mwy o amser ar y gweithgaredd hwn . Mae yna dair taflen gwaith er mwyn ymarfer.

Nursery pupils –  They can practice forming numbers 1-5, by using any medium they wish e.g. paint, playdough, crayons.

Reception – Today we will focus on one/ two less than a given number. Some of the pupils had difficulty with this skill before lockdown. I would appreciate if you could focus on this activity today. There are many work sheets here to practice this skill.

Un yn llai. One less

Gweithio gyda’n gilydd – gweithgaredd wythnos / Working together – week’s activity.

Gwneud roced allan o ddeunudd ail- gylchu. Making a rocket or space ship out of recycled materials. 

Making a space rocet


Dydd Llun Chwefror 8fed / Monday February 8th .

Cyfarch boreol a gem cofio / Morning greeting and a memory game.

Neges dydd Llun/ Message 

Gweithgaredd Iaith / Language Activity.

Gwrnadewch ar y stori ‘ Nol adref mewn chwinciad’/ Please listen to this story ‘Back to earth with a bump

Stori  – Nol i’r ddaear mewn chwinciad

Dychmygwch mai chi yw Hal, beth fyddech yn mynd gyda chi ar eich taith i’r gofod, e.e. tedi, bwyd , tortsh ac yn y blaen. Ar y daflen isod bydd angen i chi dynnu eich  lluniau o amgylch y roced . Imagine that you are Hal, what would you take with you on your journey to space e.g. teddy, food, torch and so on. On the work sheet provided you will need to draw your ideas around the rocket.  The younger children can complete the pre-writing skills based on the story.

Mynd i’r gofod/Going to space

Ysgrifennu Cynnar-back-to-earth-with-a-bump-pencil-control-activity-

Gweithgaredd Rhif /Number activity

Plant – Bydd angen i’r plant ymarfer ysgrifennu rhifau 1/2/3  gan ddefnyddio paent neu cyfrwng arall.   Plant Derbyn – Eich tasg heddiw bydd cwblhau graff y gofod yn annibynnol.

Nursery pupils – can use the play dough made last week to form the numbers 1-3.  Reception pupils – Today you will need to complete a simple space graph, try and complete the graph independently.

us-n-247-space-bar-graph-activity-sheet_

Gweithio gyda’n gilydd – gweithgaredd wythnos / Working together – week’s activity.

Gwneud roced allan o ddeunudd ail- gylchu, dyma rhai syniadau. Making a rocket or space ship out of recycled materials. Here are some ideas for you.

Gwneud roced /Making a space rocket


Dydd Gwener Chwefror 5ed / Friday February 5th.

Rydym wedi dod i ddiwedd y pumed wythnos o ddysgu ar lein, gobeithiaf bod eich plentyn  wedi llwyddo i gyflawni ychydig o’r gwaith sy’n cael ei osod ac wedi ei fwynhau . Ni fyddaf  yn gosod gwaith newydd heddiw, cyfle i chi ddal i fyny  ac efalle ail ymweld â sgiliau nad oedd y plant yn gweld yn hawdd. Wythnos nesaf mi fyddwn yn cael sesiwn byw ar lein .We have come to the end of the fifth week of online learning. I hope that your child has been able to complete some of the work and enjoyed it! As I mentioned before, Fridays will be an opportunity to catch up with missed work, and possibly revisit skills that your child had difficulty with or even  a day of rest. Next Friday we will have a live session together. I hope you all have a lovely weekend.

Mae hi’n ddydd Miwsig Cymru heddiw, ac mae gwahoddiad i blant cynradd i ymuno mewn Disgo Mr Urdd . Bydd ffrwd byw  am 12.30  y prynhawn ma , a  bydd  Mr Urdd yn ymuno gyda phlant Cymru  i wrando a dawnsio a cael shout outs! Today is Welsh Music Day and all primary age children are invited to join a disco on the link below at 12.30 p.m. Mr Urdd will be joining the fun with dancing and shout outs!!

Dyma’r wefan  https://youtu.be/C31szdyogEE   


Dydd Iau Chwefror 4ydd /Thursday February 4th

Darllen – Mi fedrwch ddod o hyd i lyfrau darllen Tric a Chlilc ar y wefan yma:  tricachlic.cymru/cy/llyfrau .

Reading – The ‘Tric a Chlic’ reading books are on this website: tricachlic.cymru/cy/llyfrau .

Recordiad byr sydd heddiw sy’n adolygu llythrennau Cam Pinc. Bydd angen i’r plant hun ddysgu  ffurfio’r  llythrennau yn gywir. Mi fydd y gwaith yma’n parhau hyd ddiwedd yr wythnos. A short recording to go over the letters in ‘Cam Pinc’. The older children need to practice forming the letters correctly. This activity will extend until the end of the week. 

Cam Pinc 2

Rh rh    J j    Ff ff    F f    Dd dd 

Gweithgareddau Celf /Art Activity.

Gwneud Clai – cyfarwyddiadau islaw /Making Play Dough  – instructions below.

 Gwneud Clai /Making Play Dough

Gadwech i’ch plentyn fod yn gwbl greadigol wrth chwarae gyda’r clai. Efallai bydd eich plentyn eisiau creu rhyw greadur o’r blaned Mawrth. Efallai bydd angen adnoddau arnoch i greu coesau hir, breichiau llygaid adenydd – adnoddau  megis plu, botymau, gwlân. Trafodwch nodweddion y creadur, oes ganddo fwy na dau goes, sawl llygad sydd ganddo? Oes gan y creadur enw? Mwynhwch bod yn greadigol.

Let your child be creative as they play with the dough. Your child may want to create their very own alien. You may have some accessories for them to use as legs, arms, eyes, wings, etc. You can use paper straws, feathers, beads, buttons and wool. Talk about what features their alien may have. They may choose 8 legs because they can run really fast or one huge eye that can see everything. What is the alien’s name? This is only a suggestion and your child may well have a much better idea!!

 Dewch i Symud / Let’s Get Moving.

Can / Song –    Pen,ysgwyddau,coesau,traed

Mae’r weithgaredd hon yn cyfuno symud ffisegol a chyfri. This activity is great to get children active whilst practising counting (in this case being able to match one number to one movement.

Sut i chwarae/ How to play –

 • Bydd angen cardiau rhif 1-10 a chardiau symud arnoch – gweler isod. You will need number cards and exercise cards both are attached below.
 • Rhowch y cardiau wyneb i waered mewn dau bentwr. Place the exercise cards and the number cards face down in two different plies.
 • Rhaid dewis un carden symud ac un carden rhif. The children choose an exercise card and a number card.
 • Rhaid ailadrodd y symudiad a ddewisiwyd i’r rhif sydd ar y garden. They repeat the exercise on the card the same number of times as the number card e.g. 6 high knees walk.
 • Er mwyn cynyddu’r her, paratowch set arall o rifau, bydd rhaid i’r plentyn ddewis rhif o’r ddau bentwr ac yna eu hadio gyda’i gilydd i gael cyfanswm yn fwy. To make the activity more challenging, you might prepare another set of cards – the children can choose one number from each set of numbers and add them together.

Symud / Let’s Move

Gweithio gyda’n gilydd / Working together – week’s activity

Gweithgaredd Siapau / Shapes activity (See below)


Dydd Mercher Chwefror 3ydd / Wednesday February 3rd .

Dyma gan hyfryd rydym yn canu yn yr ysgol – Heno , heno hen blant bach. Here is a lovely song that we sing in school – Night time song.

Rhaglen Tric a Chlic programme.   Recordiad byr sydd heddiw sy’n adolygu llythrennau Cam Pinc. Bydd angen i’r plant hun ddysgu  ffurfio’r  llythrennau yn gywir. Mi fydd y gwaith yma’n parhau hyd ddiwedd yr wythnos. A short recording today, a revision of the letters in ‘Cam Pinc’ . The older children need to practice forming the letters correctly. This activity will extend until the end of the week.

Cam Pinc 2

Dd dd        F f        Ff ff        J j         Rh rh

Gweithgaredd Iaith / Language Activity.

Gwrnadewch ar  y stori ‘Nol i’r ddaear mewn chwinciad’. Listen to the story ‘Back to earth with a bump’!

Stori-  Nol i’r ddaear mewn chwinciad

Yn y stori mae Hal yn teithio i’r gofod ac yn gweld y sêr, planedau, lleuad a’r haul. Tynnwch lun i ddangos beth welodd Hal ar ei antur. In the story, Hal travels into space and sees stars, planets, the Moon and the Sun. Draw or paint a space picture showing some of the things Hal sees on his adventure.  

Gweithgaredd Rhif /Number activity

Mi fyddwn yn parhau gyda’r thema siapau heddiw. Y dasg fydd parhau gyda phatrwm  lliw a siapau. Efallai bydd angen ychydig o gymorth arnynt i dynnu llun y siâp cyn dechrau ar y gwaith . Mi fydd yna dair lefel.       We will continue with the Shapes theme today. The task is to sequence shapes and colours. Some of the children may need some support drawing the shapes, or practice drawing them before starting the worksheet. There are 3 levels to choose from.

1 stripy-scarves-abab-repeating-patterns-worksheet_

2 repeating-pattern-activity-sheets-shapes-and-colours-

3 repeating-pattern-activity-sheets-shapes–

 Gweithio gyda’n gilydd / Working together – week’s activity

Gweithgaredd Siapau / Shapes activity

Shape hunt


Dydd Mawrth Chwefror 2il. / Tuesday February 2nd

Rhaglen Tric a Chlic programme. Gwrandewch ar recordiad  Tric a Chlic – cam pinc. Llythrennau newydd yw’r rhain, llythrennau a gyflwynwyd ddoe. Bydd angen i’r plant wrando ar y recordiad drosodd a throsodd er mwyn eu dysgu. Please listen to the  ‘Tric a Chlic’  recording – Cam Pinc. These letters were introduced yesterday please listen to the recording over and over so that the children remember the sounds.

Cam Pinc

Gweithgaredd Iaith / Language Activity.

Gwrnadewch ar y stori ‘ Nol adref mewn chwinciad’/ Please listen to this story ‘Back to earth with a bump’

Stori  – Nol i’r ddaear mewn chwinciad

Ar ddechrau’r stori roedd Hal yn paratoi i fynd i’r gwely. Bydd angen trefnu  lluniau paratoi mynd i’r gwely  yn gywir . Nid oes rhaid defnyddio’r holl luniau. At the beginning of the story Hal was preparing to go to bed. I have attached bedtime sequencing cards, your child will need to sequence the pictures correctly, they don’t have to use all of the pictures.

Paratoi i fynd i’r gwely

Gweithgaredd Rhif /Number activity

Gwrandewch ar bwynt pŵer siapau 2D. Mi fyddwn yn  adolygu siapau 2D ac yn adolygu eu nodweddion. Y weithgaredd fydd  lliwio siapau roced yn ôl y lliwiau cywir. Mae yna ddwy lefel her.  Please listen to the 2D shape presentation. The children need to name the shapes in welsh and describe their properties, how many corners, how many sides? There are two activities and two levels.

Siapau 2D – Pwynt Pwer         

 1)  Lliwio siapau 2D       2 ) Rocket Shape Activity

Gweithio gyda’n gilydd / Working together – week’s activity

Gweithgaredd  syml yw hon  yn annog y plant i feddwl am siapau. An activity to stimulate the children to think about shapes.

Helfa Siapau /Shape hunt


Dydd Llun Chwefrore 1af / Monday February 1st.

Neges Chwefror 1af / Message February 1st

Rhaglen Tric a Chlic programme, Gwrandewch ar recordiad newydd Tric a Chlic – Cam Pinc. Llythrennau newydd yw’r rhain, bydd angen i’r plant wrando ar y recordiad sawl gwaith er mwyn  dysgu’r llythrennau.

Please listen to the new ‘Tric a Chlic’  recording – Cam Pinc. I will  be introducing new letters today – f/dd/j/ff/rh/. I have tweaked some of  the hand gestures in order to make it easier for the children to remember the sounds .

Cam Pinc

Gweithgaredd Iaith / Language Activity.

Tasg syml sydd heddiw yn didoli gweithgareddau rydym yn ei wneud yn ystod oriau’r dydd a gweithgareddau  rydym yn ei wneud yn ystod oriau’r nos. Mae yna luniau  sy’n perthyn i’r dydd  ac i’r nos, bydd angen trafod ble i’w gosod.

This is  a simple activity to sort out daytime and night time activities. The pictures include activities that belong to both day and night, encourage the children to think where to place those pictures, and problem solve themselves.

Torri allan/ Cut Outs      Posteri /Posters

Gweithgaredd Rhif /Number activity

Gem chwilota a chyfri  lluniau dydd a nos. Medrant nodi eu hatebion ar y daflen islaw neu ar ddarn o bapur gwag. Mae yna atebion ar gael hefyd ar eich cyfer.

I Spy counting game: the children need to find and count similar objects . They can record the answer on the work sheet provided or on a blank piece of paper . Answers are also provided for you. There are two levels numbers 1-10 and numbers 1- 20.

light-and-dark-i-spy-and-count-activity-to-10-

light-and-dark-i-spy-and-count-activity-to-20-

Gweithio gyda’n gilydd – gweithgaredd wythnos / Working together – week’s activity.

Gweithgaredd  syml yw hon  yn annog y plant I feddwl am siapau. An activity to stimulate the children to think about shapes.

Helfa siapau /Shape hunt


Dydd Gwener Ionawr 29ain  / Friday  January 29th

Rydym wedi dod i ddiwedd y bedwaredd wythnos o ddysgu ar lein, gobeithiaf bod eich plentyn  wedi llwyddo i gyflawni ychydig o’r gwaith sy’n cael ei osod ac wedi ei fwynhau . Ni fyddaf  yn gosod gaith newydd heddiw , cyfle i chi ddal i fyny  ac efalle ail ymweld â sgiliau nad oedd y plant yn gweld yn hawdd. Mi fyddwn yn dechrau thema newydd wythnos nesaf.

We have come to the end of the fourth week of online learning. I hope that your child has been able to complete some of the work and has enjoyed it! As I mentioned before, Fridays will be an opportunity for you to catch up with missed work , and possibly revisit skills that your child had difficulty with.  There will be a new theme next week. I hope you all have a lovely weekend.

Here are some useful websites and apps that your child may enjoy.

YSGOL CYW  https://www.s4c.cymru/cy/ysgol-cyw/

Rhaglenni gwych ar gyfer y plant lleiaf. Rhaglenni mae’r plant yn medru gwylio’n annibynnol. All the programmes are in Welsh and there are quite a few programmes relevant for the Nursery children. These can be viewed by the children independently, and are great for developing the welsh language.

updated_apiau Llandudoch saesneg       

updated_apiau cymraeg Llandudoch


Dydd Iau 28ain / Thursday 28th

Darllen – Mi fedrwch ddod o hyd i lyfrau darllen Tric a Chlilc ar y wefan yma:  tricachlic.cymru/cy/llyfrau . Bydd rhaid mewngofnodi. Mae’r wefan yma’n hanfodol ar gyfer darllen gyda’ch plentyn.

Reading – The reading Tric a Chlic books are on this website: tricachlic.cymru/cy/llyfrau . You will need to register and access the button CAM1 / STEP 1.

Gweithgareddau Celf /Art Activity. 

Dilynwych y cyfarwyddiadau ar y pwynt pwer isod er mwyn creu print llaw  mochyn. Follow the instructions on the power point  below in order to make a pig handprint. 

T-T-18214-Handprint-Pig-Craft-Instructions-Powerpoint

NEU /OR Gwnewch dý i’r 3 mochyn bach a’r blaidd caredig , mi fedrwch ddefnyddio unrhyw gyfrwn, tynnu  llun, paentio, modeli. Mi gewch chi ddewis!Make a large house for the 3 little pigs and the kind wolf, you may choose any  medium you wish, painting, drawing , modelling .

SYMUD /Movement.

Mae symud ffisegol yn allweddol bwysig ar gyfer datblygiad pob plentyn . Mae’n bwysig iawn darparu gweithgareddau eang a chytbwys. Physical activity is vital for a child’s health and fitness, so it is extremely important to promote a variety of different physical activities in your setting.

Rwyf wedi paratoi gweithgareddau symud heddiw, gobeithio bydd eich plant yn ei fwynhau. Bydd angen i’ch plentyn gwblhau tasg symud syml a fydd yn cael ei egluro ar y pwynt pwer. I have prepared an activity today which I hope your child will enjoy. Your child will need to follow the instructions on the power point presentation (I’ve tried my best to inset a video into the power point, but was unable to do so – sorry).

Gweithgareddau Symud

Gweithio gyda’n gilydd / Working together.

Gweithgaredd – adeiladu lloches y tu allan. Activity  -Building a den outside!

Adeiladu-lloches-1

Dydd Mercher 27ain / Wednesday 27thth .

Neges  foreol i’r plant / Morning message for the children. WIN_20210126_13_37_04_Pro

Rhaglen Tric a Chlic programme  Nid oes recordiad Tric a Chlic heddiw ond mae yna groeso i chi ymweld â’r dysgu o’r wers ddoe. Heddiw rwyf wedi llwytho tasg gwahaniaethu llythrennau  ‘b’ a ‘d’

Today there are no ‘Tric a Chlic’ recordings, but if you feel that your child needs to listen to the lessons again please go back to yesterday’s work. Today I have uploaded a task to differentiate between the letters b and d.

cymysgu-llythrennau-b-a-d-taflen-weithgaredd-welsh-cymraeg_ver_1

Gweithgaredd Iaith / Language Activity.

Gwrnadewch ar stori ‘Y Tri Mochyn Bach’ / Please listen to the story of ‘The Three Little Pigs’.

Stori Newydd

Gweithgaredd / Activity – Y dasg heddiw fydd trafod beth yw bod yn garedig bydd rhaid i’ch plentyn ddidoli lluniau gwrthgyferbyniol. Cwestiynau posib i’w gofyn? Sut mae dangos caredigrwydd i’n gilydd? Beth yw’r  gwrthwyneb o fod yn garedig?

The activity today involves discussing how to be a good friend (by showing kindness) and sorting pictures into two sets – friendly and unfriendly. Here are some  possible questions to ask your child. What does kindness look like? How  did the wolf show kindness?  Ask your child  if they have shown kindness today?

Gweithgaredd didoli/Sorting pictures

Gweithgaredd Rhif /Number activity

Gweithgaredd datrys problemau yw hon.  Mae’r blaidd mawr caredig wedi prynu cacennau i’r tri mochyn bach, a fedrwch chi ei helpu i’w rhannu allan. Mi fedrwch newid y cacennau i unrhyw fwyd arall sydd gennych adref. Er mwyn estyn y gwaith yma mi fedrwch gynyddu rhif y bwyd a chynnwys od rif.

Problem solving activity. The kind wolf  bought a gift for the three little pigs and would like your help to share them out. You can change the cakes to any food e.g. slices of apple, grapes , biscuits . As an extension and challenge  to the work you can change the number of foods shared  to a higher number and use an odd number. This is a practical activity.

Cardiau Her /Challenge Cards

Gweithio gyda’n gilydd / Working together.

Gweithgaredd – adeiladu lloches yn y cartref. Activity  – Building a den in the home!

Adeiladu lloches /Build a den


Dydd Mawrth 26ain / Tuesday 26th .

Neges  foreol i’r plant / Morning message for the children – Neges bore dydd Mawrth

Rhaglen Tric a Chlic programme, Gwrandewch ar recordiad  Tric a Chlic. Bydd angen i chi ddewis yr un mwyaf addas ar gyfer eich plentyn. Please listen to the  ‘Tric a Chlic’  recordings.  You will need to choose the most appropriate recording for your child. (Cam Melyn- practice writing the four letters, Cam Glas-  practice writing words independently , Cam Gwyrdd -practice writing a sentence independently)

Gweithgaredd Iaith / Language Activity.

Gwrnadewch ar stori NEWYDD ‘Y Tri Mochyn Bach’ / Please listen to this NEW version  of  ‘The Three Little Pigs’.

Stori Newydd

Gweithgaredd / Activity . Trafodwch gyda’ch plentyn , pa gymeriad oeddent yn hoffi fwyaf, rhaid iddynt ddweud pam oeddent yn hoffi’r cymeriad yna. Y dasg fydd lliwio llun e’u hoff gymeriad neu dynnu llun eu hoff gymeriad. Please discuss the characters in the story and how they differ from the original story . Which character do they like the most and why? After deciding the children can either choose a character from the printable sheets below and colour it in, or they can draw a picture of  their favourite character.

Lluniau o’r cymeriadau

Gweithgaredd Rhif /Number activity  Mae yna ddwy dasg rhif heddiw. Mae’r dasg gyntaf yn dasg adio ac mae’r ail dasg yn fwy anodd , rhaid i’r plant  rifo mewn deuoedd. Ni fydd pawb ym medru cyflawni’r dasg hon.  There are two tasks today. The first task is an addition task, the children may fill in the work sheet or they can write the answers on a  blank sheet of paper . The second task is more challenging,(for those who are quite confident in their mathematical skills) and it involves counting in 2’s.  The children will need practice in counting in two’s before attempting this task.

The-Three-Little-Pigs-Addition-Sheet_ (3 Levels)

three-little-pigs-path-missing-numbers-counting-in-2s-from-0-to-20-activity-sheet-

Gweithio gyda’n gilydd / Working together.

Gweithgaredd gwyddonol /Science activity. (Finish yesterday’s task).

Prawf Chwythu . Puff test


Dydd Llun 25ain / Monday 25th .

Neges  foreol i’r plant / Morning message for the children. (Important)

Neges Bwysig

Rhaglen Tric a Chlic programme,

Gwrandewch ar recordiad newydd Tric a Chlic. Mi fydd y dasg yn cael ei eglro ar ddiwedd y recordiad yn ddwy ieithog. Please listen to the new ‘Tric a Chlic’  recordings. I will explain the task at the end of the recording. You will need to choose the most appropriate recording for your child.

Gweithgaredd Iaith / Language Activity.

Gwrnadewch ar stori  ‘Y Tri Mochyn Bach’ / Please listen to the story of  ‘The Three Little Pigs’.

Stori Y Tri Mochyn Bach 25

Gweithgaredd / Activity .Defnyddiwch siswrn i dorri allan y lluniau o’r stori a gludwch nhw yn y drefn gywir. Please  cut out the pictures from the story and arrange them in the correct order. There are two levels, the second  activity is more challenging.

Trefnu stori 1       Trefnu stori 2

Gweithgaredd Rhif /Number activity

Gem chwilota a chyfri  gwrthrychau o’r stori. Medrant nodi eu hatebion ar y daflen amgaeadig neu ar ddarn o bapur gwag. Maeyna atebion ar gael hefyd are ich cyfer. I Spy counting game, the children need to find and count objects from the story. They can record the answer on the work sheet provided or on a blank piece of paper . Answers are also provided for you. There are two levels numbers 1-10 and numbers 1-20.

Numbers 1-10.    I Spy           Checklist        Answers

Numbers 1-20    I Spy          Checklist          Answers

Gweithio gyda’n gilydd / Working together

Gweithgaredd gwyddonol /Science activity – Prawf Chwythu . Puff test


Dydd Gwener Ionawr 22ain  / Friday  January 22nd

Rydym wedi dod i ddiwedd y trydydd wythnos o ddysgu ar lein, gobeithiaf bod eich plentyn  wedi llwyddo i gyflawni ychydig o’r gwaith sy’n cael ei osod ac wedi ei fwynhau . Ni fyddaf  yn gosod gaith newydd heddiw , cyfle i chi ddal i fyny  ac efalle ail ymweld â sgiliau nad oedd y plant yn gweld yn hawdd. Mi fyddwn yn parhau gyda stori ‘Y Tri Mochyn Bach’ yr wythnos nesaf.

We have come to the end of the third week of online learning. I hope that your child has been able to complete some of the work and has enjoyed it! As I mentioned last week Fridays  will be an opportunity for you to catch up with missed work , and possibly revisit skills that your child had difficulty with.  We will continue with the same  theme next week ‘The three little pigs’  (but with a twist) . I hope you all have a lovely weekend.

Here are some useful websites and apps that your child may enjoy.

YSGOL CYW  https://www.s4c.cymru/cy/ysgol-cyw/

Rhaglenni gwych ar gyfer y plant lleiaf. Rhaglenni mae’r plant yn medru gwylio’n annibynnol. All the programmes are in Welsh and there are quite a few programmes relevant for the Nursery children. These can be viewed by the children independently, and are great for developing the welsh language.

updated_apiau Llandudoch saesneg       

updated_apiau cymraeg Llandudoch


Dydd Iau / Thursday  21/1/21

Darllen – Mi fedrwch ddod o hyd i  lyfrau darllen Tric a Chlilc ar y wefan yma  tricachlic.cymru/cy/llyfrau . Bydd rhaid mewngofnodi. Mae’r wefan yma’n hanfodol ar gyfer darllen gyda’ch plentyn.

Reading – You can find the Tric a Chlic reading books  on the website  tricachlic.cymru/cy/llyfrau . You will need to register and access the button CAM1 / STEP 1. 

Stori  Y Tri Mochyn Bach 

Gweithgareddau Adeiladu /Building activity.  Mae angen eich help / The 3 little pigs need your help!!

1)Ydych chi’n gallu helpu’r mochyn bach cyntaf i adeiladu  ty allan o wellt? Can you help the first little pig to build a house out of straw? (Use similar materials such as drinking straws)

2)Ydych chi’n gallu helpu yr ail fochyn bach i adeiladu ty allan o frigau. Can you help the second little pig to build a house out of sticks?

3)Ydych chi’n gallu helpu y trydydd mochyn bach i adeiladu ty allan o friciau? Can you help the third little pig to build a house out of bricks? (Use lego or duplo)

The attached sheet has a list of question for you to ask your child as they build. Complete what you can.

Building activity        Gweithgareddau adeiladu

SYMUD /Movement.

Mae symud ffisegol yn allweddol bwysig ar gyfer datblygiad pob plentyn . Mae’n bwysig iawn darparu gweithgareddau eang a chytbwys. Physical activity is vital for a child’s health and fitness, so it is extremely important to promote a variety of different physical activities in your setting. Rwyf wedi paratoi gweithgareddau symud heddiw, gobeithio bydd eich plant yn eu mwynhau. Bydd angen i’ch plentyn gwblhau tasg symud yn erbyn y cloc. Ras yw hyn felly bydd rhaid symud yn gyflym!! I have prepared an activity for them today which I hope they will enjoy. It’s a race against time, the children will be given an action to do e.g. hopping. Set a timer for a minute (or half a minute) and count how many actions your child can do in that time.

Dyma’r canllawiau atodol /See the attached instruction Curo’r Cloc- Beat the Clock


Dydd  Mercher / Wednesday 20th

Rhaglen Tric a Chlic programme

Nid oes recordiad Tric a Chlic heddiw ond mae yna groeso i chi ymweld â’r dysgu o’r wers ddoe. Heddiw rwyf wedi llwytho gem i gydfyd a phob cam. Ffordd hwylus o ddysgu ac yn ffordd o effeithiol o asesu hefyd.     Today there are no Tric a Chlic recordings, if you feel that your child needs to listen to the lessons again please go back to yesterday’s work. Today I have uploaded three games one for each step, they are a fun way to learn the sounds and a great assessment tool!

Gweithgaredd Rhif – Number activity Gofynnir i’r plant gasglu rhif penodol o wrthrychau o’r tu fewn y ty  ac o’r tu allan. Mi fedrant ddewis rhif penodol o ddail, o gerrig, ffigyrau chwarae. Gwahoddir y plant i greu llyfr rhif e.e. Llyfr rhif 8. Bydd angen iddynt hwy  gasglu digon o dystiolaeth o’r rhif a ddewisir a’I osod yn ei llyfr . The children are asked to collect three (or whatever number that is appropriate for their ability between 1-10) of a range of objects both indoors and outdoors, for example, they may choose 3 leaves, 3 stones, 3 play figures. They are invited to create their own book, ‘My Book of 3’, by sticking the objects into a plain paged book, where appropriate, or by sticking in photos of the objects. The book only needs to be a few pages.

Estyniad / Extension. Gofynnir i’r plant i setio’r gwrthrychau a gasglwyd yn ôl yr un math. Bydd rhaid iddynt hwy rifo’r setiau a rhifo’r gwrthrychau yn unigol. Children could set the objects that are the same together, and count how many sets they have. Some of the older children could count how many they have altogether, and write it down. (This activity may last all week)

Esboniad /Activity explained – Number Book

Stori  Y Tri Mochyn Bach- amser stori/ story time!

Gweithgaredd torri – torrwch y cymeriadau ac yw defnyddiwch hwy i ail ddweud y stori i aelod o’ch teulu. Os nad oes printer gyda chi gall eich plentyn dynnu llun o’r stori a’i esbonio i aelodau’r teulu.                                       Cutting activity, cut out the characters and tell the story to a member of your family .If do not have access to a printer draw a picture from the story and tell your family members all about it.

Gweithgaredd torri /Cutting activity


Dydd Mawrth  19eg / Tuesday 19th

Rhaglen Tric a Chlic programme, Please listen to the recording that is relevant for your child and practice forming some of the letters, older children can write the words and sentences. Gwrandewch ar recordiad Tric a Chlic unwaith eto gan ymarfer ffurfio’r llythrennau yn gywir, efallai bydd y plant hynaf yn gallu ysgrifennu geiriau yn annibynnol

Ymarfer Rhifo/Counting practice

 • Bydd angen rhifo yn araf i 10/20 . Ask your child to start counting up to ten /twenty slowly and clearly.
 • Clapiwch unwaith i stopio’r rhifo. Stop them by clapping once.
 • Rhaid iddynt sibrwd y rhif sydd yn dod nesaf. They must whisper the number they would be saying next. Are they correct?
 • Bydd angen i chi ail adrodd y weithgaredd sawl gwaith. Repeat this several times, stopping them at different points.

Estyniad /Extension

 • Gwnewch yr un peth gan rifo nol. Do as above but counting backwards from 10 / 20.
 •  Medrwch ddechrau ar rif sy’n fwy  e.e 40 neu 56. Or start at 40 and count forwards. Or start at 56… etc. Only for those who are confident with their number skills.
 • Bydd angen ymarfer ysgrifennu’r rhifau anodd. Practice writing the numbers that your child had difficulty with yesterday.

Gweithgareddau / Activities

Gweithgaredd Didoli  /Sorting activity

Caled a Meddal / Hard and Soft


Dydd Llun 18fed / Monday 18th.

Rhaglen Tric a Chlic programme,

Gwrandewch ar recordiad Tric a Chlic unwaith eto gan ymarfer ffurfio’r llythrennau yn gywir, efallai bydd y plant hynaf yn gallu ysgrifennu geiriau yn annibynnol. Please listen to the recordings again and practice forming some of the letters, older children can write the words independently.

Gweithgaredd Rhif /Number activity

 • Cyfri mewn degau /Count 10, 20, 30, … 100 with your child!
 • Taflwch degan meddal at eich plentyn gan ddweud y rhif 1 . Throw a soft toy (e.g. a teddy) to them. They say 1.
 • Bydd angen i’ch plentyn daflu’r tegan yn ôl. They throw it back to you and you say 2.
 • Keep up a good pace, throwing and catching and saying the next number. (This is harder than you think!)
 • Taflwch y tegan at eich gilydd , pa rif oeddech wedi cyrraedd? Keep throwing it back and forth. How far can you get?
 • Cosb hwyl  os ydych wedi gwneud camgymeriad e.e. hopin o amglych yr ystafell.  You can have a forfeit if you say the wrong number! E.g. Hop round the table twice!

Estyniad /Extension  : Angen ymarfer ffurfio rhifau o 1-10  ac yn fwy yn gywir. Practice writing the numbers from 1-10 and beyond. Please ensure that the numbers are formed correctly  and if possible small and of uniform size (they might not be able to do so yet).

Y TRI MOCHYN BACH / THE THREE LITTLE PIGS. (only half the story today)  Y tri Mochyn bach. Rhan 1.pptx

Gweithgaredd / Activity
Apiau defnyddiol ar gyfer eich plentyn .Some useful apps for you to download.
Mwynhewch, Enjoy!!
updated_apiau Llandudoch saesneg
updated_apiau cymraeg Llandudoch