Cyngor Ysgol / School Council

 Croeso i dudalen y Cyngor Ysgol 2019-20 

Welcome to The School Council’s page 2019-20

PWY YDYM NI A BETH RYDYM YN EI WNEUD?

Rydym yn griw o ddisgyblion a etholwyd gan blant ein dosbarthiadau er mwyn eu cynrychioli yn y cyfarfodydd.Caiff cyngor newydd ei ethol yn flynyddol ar ddechrau blwyddyn ysgol. Y mae yna gynrychiolwyr o bob dosbarth. (Blwyddyn 1—Blwyddyn 6). Mae’r disgyblion yn cael y cyfle i ysgrifennu a chyflwyno maniffesto a chynhelir pleidlais gyfrinachol er mwyn penodi cynrychiolwyr y dosbarth. Rydym yn cyfarfod bob mis gyda Mrs Martin. Yn ystod bob cyfarfod byddwn yn trafod gwahanol ffyrdd o wella’r ysgol, ac yn trefnu gweithgareddau gwahanol hefyd.Caiff cofnodion y cyfarfodydd eu trosglwyddo i’r Pennaeth er mwyn cynllunio’r ffordd ymlaen.


WHO ARE WE AND WHAT DO WE DO?

We are pupils that have been elected by our classmates to represent them in School Council meetings. A new council is elected annually at the beginning of the school year. There are representatives from each class (Year 1 –Year 6) . Classes propose their nominees and a secret ballot is then held to vote their class representatives. We meet every month with Mrs Martin. During every meeting we discuss different ways of improving the school, and organise various events as well. Minutes of meetings are forwarded to the head teacher in order to plan the way forward.

 

DEWCH I GWRDD Â NI / COME AND MEET US

 

Bl 1 / Yr 1

 

Blwyddyn 2 / Year 2

 

Blwyddyn 3/ Year 3

 

Blwyddyn 4 / Year 4

 

Blwyddyn 5/ Year 5

 

Blwyddyn 6 / Year 6

 

 

Llongyfarchiadau i’r Cyngor Ysgol am gyflawni Nod Barcud y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol.

Congratulations to the School Council who have achieved the National Participation Standard Kite Mark