Clwb Brecwast/Breakfast Club

Clwb brecwast/Breakfast Club

BRECWAST AM DDIM MEWN YSGOLION CYNRADD

Gwnaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ymrwymiad i roi cyfle i bob plentyn o oedran ysgol gynradd sydd wedi’i gofrestru mewn ysgol gynradd a gynhelir yng Nghymru gael brecwast am ddim yn yr ysgol bob dydd.

Bwriad y cynllun yw gwella iechyd plant a’u gallu i ganolbwyntio er mwyn helpu i godi safonau dysgu a chyrhaeddiad. Nid yw’n fwriad i frecwast yn yr ysgol gymryd lle brecwast y mae rhieni/gwarcheidwaid eisoes wedi’i ddarparu gartref. Ond mae’n caniatáu i’r holl blant hynny nad ydynt, am ba reswm bynnag, wedi cael brecwast gartref, gael brecwast yn yr ysgol.

Mae’r ysgol yn darparu brecwast iachus yn rhad ac am ddim. Gellir dewis grawnfwyd neu dafell o dost gyda dewis o sudd ffrwythau, llaeth neu ddŵr. Mae’r plant dan oruchwyliaeth tra’n mwynhau’r brecwast ac maent yn cael cyfle gwerthfawr i gymdeithasu. Mae gemau bwrdd a lliwio ar gael i’r plant yn ystod y sesiwn yma.

Er mwyn dod i’r clwb brecwast mae’n rhaid cofresri eich plentyn. Mae’r ffurflen ar gael yn yr ysgol.  Mae’r clwb yn agor am 8.05 y.b.(dim mynediad cyn 8.05) a’r brecwast olaf yn cael ei weini am 8.30 y.b. Mae’r drysau yn cau am 8.35

PRIMARY SCHOOL FREE BREAKFAST

The Welsh Assembly Government made a commitment to provide for all children of primary school age registered in maintained primary schools in Wales to have a free, healthy breakfast at school each day.

This scheme is intended to improve the health and concentration of children to assist in the raising of standards of learning and attainment. It is not intended to replace breakfast already provided by parents/guardians, but to allow all those children, who for whatever reason, have not had breakfast at home, to have one in school.The school provides a free, healthy breakfast where the pupils can choose cereal or toast and either fruit juice, milk or water. The children are supervised and enjoy the opportunity to socialise. Board games and colouring are also available for the children during this time.

Children must register to come to breakfast club.Forms are available in school. The club opens at 8.05 a.m.(No Admittance before 8.05) and last breakfast served at 8.30 a.m. The door closes at 8.35.