Cyngor Eco / Eco Council

Cyngor Eco 2019/20Eco Council 2019/20

Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol  sydd wedi’u hethol ar i’r  Cyngor  Eco!

Congratulations to the following pupils for being elected on to the Eco Council

Beth yw Eco-Sgolion?

Mae Eco-Sgolion yn rhaglen addysg amgylcheddol a ddatblygwyd gan y Sefydliad Addysg Amgylcheddol (FEE) ym 1994 ac fe’i cynhelir yng Nghymru gan Gadwch Gymru’n Daclus.

Mae Eco-Sgolion yn unigryw – caiff ei arwain gan fyfyrwyr sy’n golygu mai pobl ifanc sydd yn llywio’r rhaglen (gyda rhywfaint o gymorth gan eu Eco-gydlynydd, wrth gwrs!)

Mae wedi ei ddylunio i rymuso ac ysbrydoli pobl ifanc i wneud newidiadau amgylcheddol cadarnhaol i’w hysgol a’r gymuned ehangach, tra’n datblygu eu sgiliau allweddol, yn cynnwys rhifedd a llythrennedd, a chwmpasu Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang.

 

What is Eco-Schools?

Eco-Schools is a global programme engaging 19.5 million children across 67 countries, making it the largest educational programme on the planet.The programme was developed by the Foundation for Environmental Education (FEE) in 1994 and ran in Wales by Keep Wales Tidy.

It is designed to empower and inspire young people to make positive environmental changes to their school and wider community, while building on their key skills, including numeracy and literacy, and encompassing Education for Sustainable Development and Global Citizenship.